Kopjimi dhe shpërndarja

Të gjith materialin e këtij Blogu mund ta merrni dhe mund ta riprodhoni në të gjitha mënyrat; duke bërë fotokopie, duke rregjistruar, duke publikuar në internet, etj. por duhet bërë me këto kushte:
1) Shkrimi nuk duhet të falsifikohet, pra nuk duhet të modifikohet;
2) Duhet të citohet emri, mbiemri i autorit dhe burimi (si burim mjafton linku i artikullit);
3) Materiali NUK duhet të shitet (falas keni marrë, falas jepni).

Këshilloj me forcë të merrni nga ky Blog të gjith materjalin që deshironi dhe ta shpërndani për ndertimin fymrorë të Kishës dhe për shpëtimin e njerëzve të botës.


Aldo Prendi

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *